Nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ngành xây dựng hoàn thành tốt mục tiêu đề ra

(Xây dựng) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 08/11/2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tập trung hoàn thành, trình và được Quốc hội thông qua 3 dự án Luật: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (thay thế cho Luật Xây dựng số 13/2003/QH11 và có hiệu lực từ 01/01/2015); Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (thay thế cho Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 và có hiệu lực từ 01/7/2015); Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 (thay thế cho Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 và có hiệu lực từ 01/7/2015); hoàn thành việc nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chiến lược, định hướng và đề án quan trọng trong các lĩnh vực của Ngành: Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các chương trình, đề án về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch, Chương trình xử lý chất thải rắn đến năm 2020; Chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu; Đề án Tái cơ cấu ngành Xây dựng,…

Đổi mới quản lý đầu tư xây dựng

Công tác quản lý đầu tư xây dựng có nhiều đổi mới, góp phần tích cực chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu soạn thảo, trình Quốc hội thông qua Luật Xây dựng 2014 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, với những nội dung đổi mới căn bản: Phân biệt rõ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác thì có phương thức quản lý khác nhau; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, đặc biệt là việc kiểm soát, quản lý chất lượng và chi phí xây dựng ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán, cấp phép xây dựng, quản lý năng lực hành nghề xây dựng, kiểm tra việc nghiệm thu công trình trước khi đưa vào khai thác sử dụng; Đổi mới mô hình quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa...

Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo tăng cường triển khai công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán công trình xây dựng theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và mới nhất là theo Luật Xây dựng năm 2014; sau hơn 3 năm thực hiện, công tác thẩm tra thiết kế và dự toán đã đi vào nề nếp, chất lượng thiết kế đã được nâng lên, đã cắt giảm và tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách. Hàng năm, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã thực hiện kiểm soát chất lượng của khoảng 50 công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện trên 100 đợt kiểm tra hiện trường; các công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đang vận hành an toàn và phát huy hiệu quả tốt.

Ngoài ra, Bộ đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, tổ chức giám định xác định nguyên nhân và hướng dẫn giải quyết các sự cố công trình xây dựng. Bộ cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện, thủy lợi báo cáo Chính phủ, Quốc hội; ban hành, triển khai kế hoạch rà soát, kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn các hồ đập trong cả nước; kịp thời chấn chỉnh tình trạng mất an toàn trong thi công xây dựng công trình (ban hành các Chỉ thị về đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình); yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, báo cáo đánh giá về tình trạng an toàn chịu lực của các công trình thép dạng tháp,...

Phát triển đô thị và nông thôn

Công tác tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng các đô thị trên địa bàn, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm và có nhiều đổi mới.

Thực hiện rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch chung các đô thị trên phạm vi cả nước, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng quan trọng theo phân cấp; trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Xây dựng đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 45 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, trong đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 44 đồ án; đang tổ chức thẩm định 3 đồ án, 8 đồ án đang triển khai thực hiện

Bộ Xây dựng đã đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đô thị và đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là tại các đô thị trung tâm, đô thị tạo động lực tăng trưởng, các khu vực phát huy tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội (các khu du lịch, khu kinh tế cửa khẩu,...). Trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Xây dựng đã tham gia góp ý cho 41 đồ án quy hoạch chung, 9 quy hoạch phân khu do UBND cấp tỉnh phê duyệt

Các đồ án quy hoạch đã thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể, chất lượng đồ án quy hoạch từng bước được cải thiện. Tính đến nay, đã có 15 quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 60/63 tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; 100% đô thị có quy hoạch chung được duyệt; 15/16 khu kinh tế ven biển, 14/29 khu kinh tế cửa khẩu đã phê duyệt quy hoạch chung. Tỷ lệ lập quy hoạch phân khu tại các đô thị đạt khoảng trên 70%. Tỷ lệ quy hoạch chi tiết đạt khoảng trên 30% so với diện tích đất xây dựng đô thị.

Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả khá cao (trước khi có Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 về Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới, toàn quốc mới chỉ đạt 23,4%, đến nay đã có trên 98,2% xã lập xong quy hoạch xã nông thôn mới).

Các chương trình, đề án cấp quốc gia về phát triển đô thị tiếp tục được triển khai theo kế hoạch: Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia (trong đó đang thực hiện đạt hiệu quả cao 2 dự án thành phần: Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, Chương trình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu;... đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại các đô thị miền núi, ven biển, là những địa bàn trước đây có nhiều khó khăn…

Đẩy mạnh phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Công tác phát triển nhà ở cũng đã có bước chuyển biến quan trọng, từ quan điểm, cách tiếp cận cho đến các giải pháp thực thi. Việc phát triển nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia được đẩy mạnh đã góp phần từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng người dân có khó khăn về nhà ở.

Diện tích nhà ở cả nước tăng nhanh theo từng năm, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc tăng từ 17,5m2 sàn/người năm 2010 lên khoảng 20,9m2 sàn/người năm 2014 (tăng 1,3 m2 sàn/người so với năm 2013); đến cuối năm 2015 dự kiến đạt khoảng 22 m2 sàn/người (trong đó: Tại khu vực đô thị là 26m2 sàn/người; khu vực nông thôn là 20 m2 sàn/người).

Các chương trình phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực, đã từng bước cải thiện chỗ ở cho hàng trăm ngàn hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội và nhận được sự đồng thuận cao của các tổ chức, cơ quan Trung ương, chính quyền các địa phương và các tầng lớp dân cư trong cả nước. Chất lượng nhà ở được cải thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; nhiều khu nhà ở mới khang trang đã và đang dần dần thay thế các khu nhà ở cũ bị xuống cấp, hư hỏng. Nhiều khu dân cư mới, tuyến phố mới được hình thành, góp phần vào việc chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá toàn diện tình hình các dự án phát triển đô thị và phát triển nhà ở; đề xuất các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn và đã được đưa vào Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và đề xuất trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/08/2014 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP; ban hành kịp thời các Thông tư hướng dẫn chi tiết việc chuyển đổi các dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, cũng như các điều kiện và thủ tục để doanh nghiệp được vay đầu tư và người dân vay để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Đến nay, thị trường bất động sản sau một thời gian trầm lắng đã được phục hồi, thể hiện qua các yếu tố: giá cả ổn định; thanh khoản tăng; cơ cấu hàng hóa được điều chỉnh hợp lý, hướng tới người thu nhập trung bình và thấp; tồn kho bất động sản liên tục giảm.

Theo Thư Kỳ

baoxaydung.com.vn