QUỸ NHÂN VIÊN NĂM 2015

 

Quỹ Nhân Viên năm 2015                                                                          
Tồn đầu           10,158,000  Ngày  Ghi chu                                                                      
Tháng 1/2015                                                                                
Thu         8,000,000                                                                              
Danh nhận tiền sinh nhật tháng 01, 3 nhân sự phòng Danh                 600,000   1/19/2015                                                                        
Đá banh                 450,000   1/26/2015                                                                        
Tổng Cộng         8,000,000            1,050,000       17,108,000                                                                          
Tháng 2/2015                                                                                
Thu         7,500,000                                                                              
Đá banh                 450,000   2/2/2015                                                                        
Đá banh                 450,000   2/9/2015                                                                        
Sinh nhật tháng 2                 600,000   2/10/2015                                                                        
Đá banh                 450,000   2/13/2015                                                                        
17-03-2015 chi SN Huấn                 200,000                                                                            
21/03/2015 ck t.Anh đá banh + sn T3/2015              5,000,000                                                                            
Thăm hoàng bệnh                 500,000                                                                            
Tổng Cộng         7,500,000            7,650,000       16,958,000                                                                          
Tháng 3/2015                                                                                
Thu         7,700,000                                                                              
Thăm vợ sếp Giáp sanh (17/04)              1,000,000                                                                            
Thăm vợ sếp Hùng sanh (17/04)              1,000,000                                                                            
Sinh nhật tháng 3                 600,000   3/10/2015                                                                        
Đá banh 1h30p                 450,000   16/03/20115                                                                        
Đá banh, đá với SGL, thua.                 600,000   3/23/2015                                                                        
Đá banh 1h30p,                 450,000   3/24/2015                                                                        
Đá banh 2h.                 600,000   3/25/2015                                                                        
Đá banh 1h30p                 450,000   3/26/2015                                                                        
Đá banh 2h.                 600,000   3/27/2015                                                                        
Đá banh 1h30p                 450,000   3/28/2015                                                                        
SN Thảo                 200,000                                                                            
SN Mạnh                 200,000                                                                            
Chi cho nhân viên đi du lịch HỒ Tràm            20,000,000                                                                            
Tổng Cộng         7,700,000          26,600,000        (1,942,000)                                                                          
Tháng 4/2015                                                                                
Thu         8,700,000                                                                              
3 phòng chia tập đá 02 sân.                 900,000   4/1/2015 3 phòng tập đá giải                                                                      
Đá banh 1h30p                 450,000   4/2/2015 3 phòng tập đá giải                                                                      
Đá banh 1h30p                 450,000   4/3/2015 3 phòng tập đá giải                                                                      
Đá banh 1h.                 300,000   4/6/2015 3 phòng tập đá giải                                                                      
Đá banh 1h30p                 450,000   4/10/2015 3 phòng tập đá giải                                                                      
TP Danh nhận tiền sinh nhật tháng 04 cho 2 nhân viên
 ( Trọng Tuấn, Thành Luân)
                400,000   4/19/2015                                                                        
Sinh nhật tháng 04 phòng TP Thanh ( Vân, Thành, Thu)                 600,000                                                                            
mua nước và các chi phí Thức chuẩn bị trò chơi cho du lich 30/04                 500,000   4/22/2015                                                                        
đi đám tang bà ngoại Hải              1,000,000                                                                            
SN sếp Phượng                 200,000                                                                            
Tổng Cộng         8,700,000            5,250,000         1,508,000                                                                          
Tháng 5/2015                                                                                
Thu         8,200,000                                                                              
Đá banh cty                 450,000   5/4/2015                                                                        
Đá banh phòng TP Thanh                 450,000   5/11/2015                                                                        
Đá banh cty                 450,000   5/18/2015                                                                        
Sinh nhật tháng 05
( Tuyết Anh, Quốc Thịnh, Mậu Huy, Cẩm Loan, Minh Luân, Xinh Phi )
             1,200,000                                                                            
Thăm bệnh Đỗ Quốc Thịnh.                 500,000                                                                            
Đưa Mạnh tiền đá banh sân côca (22/6)                 400,000                                                                            
Tổng Cộng         8,200,000            3,450,000         6,258,000                                                                          
Tháng 6/2015         6,100,000                                                                              
vi phạm T6            400,000                                                                              
Phòng Danh đá banh đem hóa đơn về ( Huyền nhận tiền)                 650,000                                                                            
Sinh nhật tháng 06 ( Hải, Thảo, Mỹ)                 600,000                                                                            
thăm chị hiền sanh em bé(15/7)              1,000,000                                                                            
Tổng Cộng         6,500,000            2,250,000       10,508,000                                                                          
Tháng 7/2015         7,300,000                                                                              
đưa linh trả tiền sân coca (21/7/15)                 350,000                                                                            
đưa linh trả tiền sân coca (31/8/15)                 350,000                                                                            
CK hoàng trả tiền banh (10/9/2015)                 500,000                                                                            
Anh Trường nhận tiền đá banh                 500,000                                                                            
 Sinh nhật tháng 7 ( Linh, Việt Mỹ, Hà Mỹ)                  600,000                                                                            
 Sinh nhật tháng 7 - Thanh Tâm ( TP Hiền nhận tiền mặt)                  200,000                                                                            
 Thăm bệnh Mỹ Ngọc - P. PP Luân                  500,000                                                                            
 Thăm bệnh Kim Thanh - P.PP Luân                  500,000                                                                            
 Thăm bệnh Tuấn, Kim Chi, Hồng - P.PP Luân               1,000,000                                                                            
 Thăm bệnh Việt Mỹ - P. PP Thắng                  500,000                                                                            
 Thăm bệnh Thảo - P.PP Thắng                  500,000                                                                            
Anh Trường nhận tiền đá banh                 500,000                                                                            
 Công ty đá banh                   620,000                                                                            
Tổng Cộng         7,300,000            6,620,000       11,188,000                                                                          
Tháng 8/2015         8,400,000                                                                              
vi phạm T8            200,000                                                                              
Công ty đá banh                 420,000                                                                            
 Sinh nhật tháng 8 ( Duy, Diễm, Đức Tín)                  500,000     Bánh kem, trái cây, đèn, dĩa muỗng)                                                                      
 A Tuấn nhận tiền đá banh                  500,000                                                                            
 Công ty đá banh                  470,000                                                                            
CK T.Anh ho trợ Thảo P.tuấn mua xe              3,000,000                                                                            
Hoàng trả tiền sân coca (17/9)                 300,000                                                                            
Sinh nhật T9  Trụ Sở                 295,000                                                                            
Tổng Cộng         8,600,000            5,485,000       14,303,000                                                                          
Tháng 9/2015         6,900,000                                                                              
THăm Thịnh bị gãy tay                 500,000                                                                            
mua 30 phần quà ngày 20/10(245/1)              7,350,000                                                                            
Công ty đá banh                 460,000                                                                            
 Sinh nhật tháng 9 ( Tiến, Hồng, Thương, Kim Thanh)                  600,000                                                                            
 Công ty đá banh                  370,000                                                                            
 A Tuấn nhận tiền đá banh                  500,000                                                                            
CK Huấn đi đám ma Ba Minh ở Long Khánh (20/10)              1,000,000                                                                            
Tổng Cộng         6,900,000          10,780,000       10,423,000                                                                          
Tháng 10/2015         7,100,000                                                                              
Công ty đá banh                 460,000                                                                            
 Sinh nhật tháng 10 ( Thu Thảo)                  200,000                                                                            
 Sinh nhật tháng 10 - Hậu, Thanh Sang, Đinh Hiền
 ( TP Hiền nhận tiền mặt) 
                600,000                                                                            
 Công ty đá banh                  480,000                                                                            
 A Trường nhận tiền đá banh                  500,000                                                                            
Tổng Cộng         7,100,000            2,240,000       15,283,000                                                                          
Tháng 11/2015       10,200,000                                                                              
A Trường nhận tiền đá banh                 500,000                                                                            
 Sinh nhật tháng 11( Trường)                   200,000                                                                            
 Công ty đá banh                  420,000                                                                            
 Thăm bệnh Tuyền - P. TP Luân                  500,000                                                                            
 Thăm bệnh Long NS                  500,000                                                                            
Tiến nhận tiền đá banh                 420,000                                                                            
Tổng Cộng       10,200,000            2,540,000       22,943,000                                                                          
Tháng 12/2015                                                                                
Chi sinh nhật 5 người bên 515              1,000,000                                                                            
 Diễm giữ chi tiền bên 515               4,000,000                                                                            
 T.Anh giữ chi tiền bên 456               5,980,000                                                                            
                                                                                 
                                                                                 
Tổng Cộng                      -            10,980,000       11,963,000                                                                          
                   33,000                                                                          
                        1                 50,000 50,000                                                                          
                      43               100,000 4,300,000                                                                          
                      17               200,000 3,400,000                                                                          
                      15               500,000 7,500,000                                                                          
      15,283,000                                                                          
      0